1) Dr. Debasish Pal

2) Duranta Mistri

3) Tanushree Rakshit

4) Dr. Aditi Bhattacharya

5) Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya

6) Dr. Nikhil Chandra Halder

7) Dr. Chandra Das

8) Dr. Shyamal Sarkar

9) Dr. Basanti Bhattacharya

10) Dalia Hazra

11) Swati Sarkar

12) Kamalesh Das

13) Dr. Sibsankar Das

14) Sri Dipak Kr. Nath

15) Goutam Kr. Biswas

16) Shantanu Dutta

17) Batakrishna Singha

18) One representative from Student’s Union

View All